Stawiamy na jakość części - zobacz nasze standardy

Regulamin konkursu

Zostań operatorem koparki z Cemasz”

Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady przeprowadzenia konkursu „Zostań operatorem koparki z Cemasz” (zwanego dalej: „Konkursem”) prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej https://cemasz.pl/konkurs/ (zwaną dalej „Stroną Internetową”) przez CEMASZ Sp. z o.o. (zwaną dalej „Organizatorem”) z siedzibą w Gliwicach, ul. Mechaników 9, 44-109 Gliwice.

§ 1 Definicje

 1. Dni Robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. Laureat – oznacza Uczestnika, który spełnił warunki z § 4 Regulaminu, któremu zgodnie z Regulaminem przysługuje prawo do otrzymania Nagrody.

 3. Nagroda – oznacza nagrodę w Konkursie, określoną w § 5 Regulaminu.

 4. Utwór – wypowiedź autorska Uczestnika konkursu, posiadająca cechy oryginalności
  w rozumieniu prawa autorskiego.

 5. Organizatoroznacza CEMASZ Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 44-109, mieszczącej się pod adresem ul. Mechaników 9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000472108, z kapitałem zakładowym opłaconym w całości w wysokości 100.000zł, posiadająca numer NIP: 9691608305.

 6. Potencjalny Uczestnik – oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub osobę prawną , autora utworu-dzieła, niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zainteresowaną udziałem w Konkursie.

 7. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Konkursu.

 8. Uczestnik – oznacza Potencjalnego Uczestnika, który spełnił warunki z § 3 Regulaminu.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie przez Uczestnika autorskiej wypowiedzi na warunkach opisanych w regulaminie Konkursu poprzez wypełnienie których Uczestnik może ubiegać się o nagrodę.

 2. Konkurs jest organizowany przez Organizatora na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Konkurs będzie trwał od 01.11.2017r. do 30.11.2017r. włącznie

 4. Organizator zamieścił informacje odnośnie warunków Konkursu, regulamin na https://cemasz.pl/regulamin/

 5. Formularz do wysyłania odpowiedzi wraz z zasadami konkursu umieszczony jest pod adresem https://cemasz.pl/konkurs/

 6. W ramach Konkurs Uczestnicy będą musieli przekazać Organizatorowi wypowiedzi pisemne za pomocą formularza na stronie: https://cemasz.pl/konkurs/, w których będą musieli uzasadnić dlaczego zasługują na wygraną (odpowiedzieć na pytanie: „dlaczego zasługuję na wygraną?”)

 7. Autorski komentarz, będący Utworem w rozumieniu prawa autorskiego nie może przekraczać 1200 znaków w tekście.

§ 3 Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

 2. Potencjalny Uczestnik chcąc wziąć udział w Konkursie i ubiegać się o Nagrodę, musi spełnić łącznie poniższe warunki:

 1. mieć ukończone 18 lat,

 2. przystąpić do konkursu celem udzielenia i przekazania Organizatorowi stworzonego Utworu zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu,

 3. stworzyć Utwór – autorską wypowiedź w zakresie określonym przez Organizatora Konkursu zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu.

 1. Stworzony przez Uczestnika Utwór nie może zawierać treści, które mogłyby:

  1. zostać zamieszczone w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

  2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

  3. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

  4. pozostawać w sprzeczności z interesem Organizatora;

  5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

 2. Z chwilą spełnienia przez Potencjalnego Uczestnika wszystkich warunków określonych w § 3 ust. 2 Regulaminu Potencjalny Uczestnik staje się Uczestnikiem Konkursu.

 3. Uczestnikiem Konkursu nie może zostać osobą będąca pracownikiem Organizatora. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin; przez „członków rodzin” rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

 4. Organizator będzie stale czuwać nad prawidłowością przebiegu Konkursu i podejmować decyzje we wszystkich kwestiach związanych z Konkursem. Decyzje Organizatora są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 4 Wyłonienie Laureata

 1. Wyłonienie Laureata autora najlepszego Utworu dokona trzyosobowa komisja powołana przez Organizatora.

 2. Wyłonienie Laureata Komisja Organizatora dokona odpowiednio w terminie 6 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu.

 3. Prawo autorskie majątkowe do Utworów stworzonych w ramach konkursu, o których mowa w § 3 Regulaminu zostają przeniesione na Organizatora.

 4. Nagroda zostanie przyznana zgodnie z § 5 Regulaminu.

§ 5 Nagroda

 1. Organizator przewiduje jedną nagrodę dla Laureata w postaci kursu na operatora koparki organizowany we wskazanym przez Laureata lub najbliżej położonym od jego miejsca zamieszkania ośrodku szkoleniowym o wartości do 1800 zł netto (słownie: tysiąc osiemset złotych netto);

 2. Laureat otrzyma możliwość wybrania jednej z czterech opcji kursu III klasy uprawnień na operatora:

a) koparka jednoramowa o pojemności naczynia do 0,8 m3

b) koparko–ładowarki – wszystkie typy,

c) koparko–spycharki – wszystkie typy o mocy silnika do 110 KW

d) ładowarki jednonaczyniowe o pojemności naczynia do 2,5 m3,

 1. Kurs może być wykorzystany w terminie od dnia otrzymania nagrody i spełnienia wszystkich wymaganych warunków do uczestnictwa w kursie do 31.12.2017r.

 2. Laureat nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

 3. Laureat nie może otrzymać ekwiwalentu pieniężnego będącego równowartością całości lub części Nagrody. Laureatom nie przysługuje prawo zastrzeżenia określonych cech czy właściwości Nagrody, innych niż wskazane w Regulaminie.

 4. Organizator zobowiązuje się do pokrycia należnego podatku dochodowego z tytułu wygranych w konkursie.

§ 6 Powiadomienie o wygranej

 1. Laureat zostanie powiadomiony o wygranej przez Organizatora w ciągu 3 (trzech) Dni Roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na wskazany w zgłoszeniu adres oraz za pośrednictwem strony konkursowej Organizatora i zawierać będzie informacje dotyczące warunków przekazania Nagrody.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Laureata o wygranej z przyczyn leżących po stronie Laureata, w szczególności
  z powodu usunięcia przez Laureata konta użytkownika serwisu lub wskazania niewłaściwego adresu e-mail w czasie trwania Konkursu i niepoinformowania Organizatora o tym fakcie.

 3. Wyłoniony Laureat zostanie wskazany na stronie internetowej poprzez podanie jego imienia i nazwiska.

§ 7 Wydanie Nagrody

 1. Warunkiem wydania Nagrody jest przesłanie przez Laureata na adres poczty elektronicznej Organizatora, w terminie 7 Dni Roboczych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu następujących danych:

  1. imię i nazwisko

  2. numer PESEL i/lub NIP

  3. adresu e-mail, na który ma być przesłany voucher na kurs

  4. adres zamieszkania

  5. adres i nazwa właściwego dla Laureata urzędu skarbowego.

 2. Podanie przez Laureata powyższych danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu otrzymania Nagrody.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Laureata niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających wydanie Nagrody.

§ 8 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.

 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, wydania Nagrody oraz, gdy zaistnieje taka okoliczność, w celu rozpatrzenia reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania ewentualnej Nagrody i rozpatrzenia reklamacji.

 3. Każdy, kto przekaże Organizatorowi swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania i usunięcia.

§ 9 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Konkursu.

 2. Organizator zastrzega prawo do możliwości zmiany regulaminu, w trakcie trwania konkursu z udostępnieniem wprowadzonych.

 3. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny tj. art 919 kc – 921 kc.

 4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 5. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w formie wydruku w siedzibie Organizatora oraz może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej.

 6. W przypadku powstania sporu na gruncie niniejszego Regulaminu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.